bv-KOHAKU

Kohaku,54 cm
Welly Wijaya - Makassar
Handling: Istana Koi

bv-SANKE

Taisho Sanshoku,64 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

bv-SHOWA

Showa Sanshoku,64 cm
Kendrik Wisan - Makassar
Handling: Bintang Koi

 
bv-SHIRO

Shiro Utsuri,59 cm
Kendrik Wisan - Makassar
Handling: Bintang Koi

 
     
bv HIKI BEKKO

Bekko/Hi Ki Utsuri,64 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

bv-TANCHO

Tancho,59 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

bv SHUSUI ASAGI

Shusui/Asagi,53 cm
Kendrik Wisan - Makassar
Handling: Bintang Koi

bv HIKARI

Hikarimono,54 cm
Kendrik Wisan - Makassar
Handling: Bintang Koi

bv-KAWARI

Kawarimono,65 cm
Sonny Tanzil - Makassar
Handling: Istana Koi

bv KOROMO GOSHIKI

Koromo/Goshiki,62 cm
Digi Com - Makassar
Handling: Bintang Koi

 

bv-GINRINA

Kinginrin,49 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

bv-DOITSU

Doitsu,47 cm
H. Tatang - Makassar
Handling: Istana Koi