Regular Winner

16-20 cm

15-on 20-off 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65-on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,18 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yoyo

Kohaku,20 cm
Harapan Baru - Makassar
Handling: HBR

Kohaku,19 cm
Harapan Baru - Makassar
Handling: HBR

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,17 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yoyo

Taisho Sanshoku,18 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yoyo

Taisho Sanshoku,20 cm
Adam Koi - Makassar
Handling: Adam Koi

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,19 cm
Roemah Koi - Makassar
Handling: Roemah Koi

Showa Sanshoku,16 cm
Koke Koi - Makassar
Handling: Koke Koi

Showa Sanshoku,20 cm
Koke Koi - Makassar
Handling: Koke Koi

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,20 cm
Adam Koi - Makassar
Handling: Adam Koi

Shiro Utsuri,18 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yoyo

Shiro Utsuri,19 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

hiki bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko/Hi Ki Utsuri,17 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

Bekko/Hi Ki Utsuri,17 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,16 cm
Harapan Baru - Makassar
Handling: HBR

Tancho,16 cm
Harapan Baru - Makassar
Handling: HBR

Tancho,16 cm
Aku Suka Koi - Makassar
Handling: Aku Suka Koi

shusui asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui/Asagi,20 cm
Koke Koi - Makassar
Handling: Koke Koi

Shusui/Asagi,20 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

Shusui/Asagi,17 cm
Nasrul - Makassar
Handling: Nasrul

hikari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikarimono,18 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

Hikarimono,20 cm
Bintang Koi Farm - Makassar
Handling: Bintang Koi

Hikarimono,20 cm
Bintang Koi Farm - Makassar
Handling: Bintang Koi

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,19 cm
Family Fish Farm - Makassar
Handling: 3F

Kawarimono,19 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

Kawarimono,17 cm
Family Fish Farm - Makassar
Handling: 3F

koromo goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo/Goshiki,19 cm
Family Fish Farm - Makassar
Handling: 3F

Koromo/Goshiki,19 cm
Harapan Baru - Makassar
Handling: HBR

Koromo/Goshiki,17 cm
Bintang Koi Farm - Makassar
Handling: Bintang Koi

ginrin
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin,18 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

Kinginrin,19 cm
Mustafa - Sidrap
Handling: Cendrawasih Koi

Kinginrin,17 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,17 cm
Istana Koi - Makassar
Handling: Istana Koi

Doitsu,16 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

 

21-25 cm

15-on 20-on 25-off 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65-on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,24 cm
Rappocini Koi - Makassar
Handling: Rappocini Koi

 

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,25 cm
Ayong - Makassar
Handling: Haruna Koi

Taisho Sanshoku,24 cm
Harapan Baru - Makassar
Handling: HBR

Taisho Sanshoku,25 cm
Ayong - Makassar
Handling: Haruna Koi

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,25 cm
Roemah Koi - Makassar
Handling: Roemah Koi

Showa Sanshoku,22 cm
King s - Blitar
Handling: Yoyo

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,22 cm
Rappocini Koi - Makassar
Handling: Rappocini Koi

Shiro Utsuri,25 cm
Family Fish Farm - Makassar
Handling: 3F

 

hiki bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,23 cm
Adam Koi - Makassar
Handling: Adam Koi

Tancho,22 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

 

shusui asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui/Asagi,25 cm
Koke Koi - Makassar
Handling: Koke Koi

 

 

hikari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikarimono,25 cm
Nasrul - Makassar
Handling: Nasrul

Hikarimono,23 cm
Adam Koi - Makassar
Handling: Adam Koi

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,21 cm
Koke Koi - Makassar
Handling: Koke Koi

Kawarimono,22 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

Kawarimono,23 cm
Adam Koi - Makassar
Handling: Adam Koi

koromo goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo/Goshiki,25 cm
Family Fish Farm - Makassar
Handling: 3F

Koromo/Goshiki,22 cm
Hartono. - Pinrang
Handling: 3F

Koromo/Goshiki,22 cm
Koke Koi - Makassar
Handling: Koke Koi

ginrin
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin,23 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

 

31-35 cm

15-1-on 20-on 25-on 30-on 35-off 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65-on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,32 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

Kohaku,32 cm
Wajo Koi - Sengkang
Handling: Wajo Koi

Kohaku,31 cm
Koke Koi - Makassar
Handling: Koke Koi

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,31 cm
Harapan Baru - Makassar
Handling: HBR

Taisho Sanshoku,33 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,32 cm
Fadli - Makassar
Handling: Istana Koi

Showa Sanshoku,35 cm
Amanda - Makassar
Handling: Amanda

Showa Sanshoku,32 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,34 cm
Family Fish Farm - Makassar
Handling: 3F

Shiro Utsuri,32 cm
Adam Koi - Makassar
Handling: Adam Koi

Shiro Utsuri,32 cm
SS Koi - Makassar
Handling: Cendrawasih Koi

hiki bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko/Hi Ki Utsuri,32 cm
Fadli - Makassar
Handling: Istana Koi

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,33 cm
Adam Koi - Makassar
Handling: Adam Koi

Tancho,33 cm
Ananda - Makassar
Handling: Haruna Koi

Tancho,31 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

shusui asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui/Asagi,35 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

Shusui/Asagi,31 cm
Amiruddin - Makassar
Handling: Istana Koi

 

hikari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikarimono,35 cm
Adam Koi - Makassar
Handling: Adam Koi

Hikarimono,31 cm
Amiruddin - Makassar
Handling: Istana Koi

Hikarimono,31 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

koromo goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo/Goshiki,34 cm
Koke Koi - Makassar
Handling: Koke Koi

Koromo/Goshiki,34 cm
Adam Koi - Makassar
Handling: Adam Koi

 

ginrin
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin,33 cm
H. Tatang - Makassar
Handling: Istana Koi

 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,31 cm
Roemah Koi - Makassar
Handling: Roemah Koi

Doitsu,35 cm
H. Tatang - Makassar
Handling: Istana Koi

Doitsu,33 cm
SS Koi - Makassar
Handling: Cendrawasih Koi

 

26-30 cm

15-on 20-on 25-on 30-off 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65-on 70 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,27 cm
Rappocini Koi - Makassar
Handling: Rappocini Koi

Kohaku,27 cm
Rappocini Koi - Makassar
Handling: Rappocini Koi

Kohaku,29 cm
SS Koi - Makassar
Handling: Cendrawasih Koi

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,28 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

Taisho Sanshoku,26 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,29 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yoyo

Showa Sanshoku,30 cm
Adam Koi - Makassar
Handling: Adam Koi

Showa Sanshoku,27 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,30 cm
Ayong - Makassar
Handling: Haruna Koi

 

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko/Hi Ki Utsuri,29 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

Bekko/Hi Ki Utsuri,26 cm
Fadli - Makassar
Handling: Istana Koi

Bekko/Hi Ki Utsuri,30 cm
Adam Koi - Makassar
Handling: Adam Koi

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,26 cm
H. Tatang - Makassar
Handling: Istana Koi

 

 

shusui asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui/Asagi,26 cm
Fadli - Makassar
Handling: Istana Koi

 

 

hikari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikarimono,29 cm
Nasrul - Makassar
Handling: Nasrul

Hikarimono,27 cm
Harapan Baru - Makassar
Handling: HBR

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,28 cm
Family Fish Farm - Makassar
Handling: 3F

Kawarimono,26 cm
Harapan Baru - Makassar
Handling: HBR

 

koromo goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo/Goshiki,26 cm
Family Fish Farm - Makassar
Handling: 3F

Koromo/Goshiki,27 cm
Adam Koi - Makassar
Handling: Adam Koi

Koromo/Goshiki,29 cm
Adam Koi - Makassar
Handling: Adam Koi

ginrin
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,27 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

Doitsu,28 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yoyo

Doitsu,27 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

 

36-40 cm

15-1-on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-off 45-on 50-on 55-on 60-on 65-on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,37 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

Kohaku,40 cm
Rappocini Koi - Makassar
Handling: Rappocini Koi

Kohaku,37 cm
Adam Koi - Makassar
Handling: Adam Koi

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,38 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

Showa Sanshoku,38 cm
H. Tatang - Makassar
Handling: Istana Koi

Showa Sanshoku,38 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,39 cm
Nasrul - Makassar
Handling: Nasrul

 

 

hiki bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,36 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

 

 

shusui asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui/Asagi,37 cm
Jamal - Kolaka
Handling: Adam Koi

 

 

hikari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikarimono,36 cm
Rappocini Koi - Makassar
Handling: Rappocini Koi

Hikarimono,37 cm
Rappocini Koi - Makassar
Handling: Rappocini Koi

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,37 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

 

 

koromo goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo/Goshiki,40 cm
Sonny Tanzil - Makassar
Handling: Istana Koi

Koromo/Goshiki,39 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yoyo

Koromo/Goshiki,37 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,37 cm
Adam Koi - Makassar
Handling: Adam Koi