15-off 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65-on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,10 cm
Harapan Baru - Makassar
Handling: HBR

Kohaku,13 cm
Harapan Baru - Makassar
Handling: HBR

Kohaku,14 cm
Harapan Baru - Makassar
Handling: HBR

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,13 cm
Celvino - Blitar
Handling: Yoyo

Taisho Sanshoku,15 cm
Harapan Baru - Makassar
Handling: HBR

Taisho Sanshoku,14 cm
Celvino - Blitar
Handling: Yoyo

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,12 cm
Nasrul - Makassar
Handling: Nasrul

Showa Sanshoku,15 cm
Harapan Baru - Makassar
Handling: HBR

Showa Sanshoku,9 cm
SS Koi - Makassar
Handling: Cendrawasih Koi

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,14 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yoyo

 

 

hiki bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko/Hi Ki Utsuri,14 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

Bekko/Hi Ki Utsuri,14 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,15 cm
Harapan Baru - Makassar
Handling: HBR

Tancho,12 cm
Koke Koi - Makassar
Handling: Koke Koi

Tancho,14 cm
Harapan Baru - Makassar
Handling: HBR

shusui asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui/Asagi,14 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

 

 

hikari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikarimono,13 cm
Family Fish Farm - Makassar
Handling: 3F

Hikarimono,10 cm
Harapan Baru - Makassar
Handling: HBR

Hikarimono,10 cm
Harapan Baru - Makassar
Handling: HBR

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,15 cm
Koke Koi - Makassar
Handling: Koke Koi

Kawarimono,12 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi

Kawarimono,13 cm
Koke Koi - Makassar
Handling: Koke Koi

koromo goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo/Goshiki,14 cm
Bintang Koi Farm - Makassar
Handling: Bintang Koi

Koromo/Goshiki,12 cm
Koke Koi - Makassar
Handling: Koke Koi

Koromo/Goshiki,10 cm
Family Fish Farm - Makassar
Handling: 3F

ginrin
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin,10 cm
Koke Koi - Makassar
Handling: Koke Koi

Kinginrin,15 cm
Koke Koi - Makassar
Handling: Koke Koi

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,12 cm
Helmi - Sidrap
Handling: Cendrawasih Koi

Doitsu,9 cm
Rama Koi - Sidrap
Handling: Cendrawasih Koi